300 years celebrations at Hazur Sahib- Main Event. Bhai Sahib Satpal Singh, Siri Sikdar Sahiba and Bhai Sahiba Bibiji Inderjit Kaur on the main stage