Satpal, Yogiji and S. Charanjit Singh Atwal, Deputy Speaker of Lok Sabha at Anandpur Sahib Home