Bhai Sahib Satpal Singh at Parmarth Ashram Rishikesh with H.H. Pujya Swami Chidanand Saraswatiji Maharaj (Muniji)