Bhai Sahib Satpal Singh with Pujya Swamiji (Muniji) at Parmarth Ashram in Rishihkesh