Bhai Sahib Satpal Singh being honoured with “Chola Sahib-Robe of Honour”. In the picture-left to right are; Ladoo Singh Mahajan, Jathedar Iqbal Singh, Bhai Sahiba Bibiji Inderjit Kaur, Jathedar Kulwant Singh, Bhai Sahib Satpal Singh, Siri Sikdar Sahiba Guru Amrit Kaur, Ruby and Sat Kaur Khalsa-Ramey