Left to Right; H.S. Hanspal, Maharani Preneet Kaur, Mrs. Gursharan Kaur Kohli-Wife of Prime Minister of India, Bhai Sahib Satpal Singh and Dr. Jaswant Singh Nekki